سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیرحسین حلبیان – استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمود سلطانیان – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پیام نور
مرضیه یونسی – دانشجوی دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:
درجه حرارت سطح زمین فاکتور مهمی در مطالعات تغییر جهانی، در تخمین مقدار تابشی، در مطالعات تعادلگرمایی و بعنوان یک ابزار کنترلی برای مدلهای آب و هوایی است. مطالعات مرتبط با درجه حرارت برایانجام فعالیتها و بررسی های علوم زمین، از جمله تغییرات محیط زیست شهری و خصوصاً آب و هوا ضروریاست. در این پژوهش با استفاده از تصاویر سنجنده TM و +ETM ماهواره لندست شماره ۱۶۲۰۳۸ در ۳دوره زمانی ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ و ۲۰۱۰ به بررسی تغییرات پوشش گیاهی سطح زمین و تاثیر آن بر الگوهایدمایی حرارتی شهر یزد پرداخته می شود. بدین منظور پوشش گیاهی شهر با شاخص NDVI محاسبه شد وسپس با توزیع دمای سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پوششگیاهی سطح شهر تاثیر بسزایی در کاهش دما دارد، بنابراین پیشنهاد می گردد که مسئولین شهر به منظورکاهش جزیره حرارتی و بهبود وضعیت دمایی شهر، این نکته اساسی را مدنظر قرار دهند.