سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید معیا – دانشجو یسابق کارشناسی ارشد
سیدعلی اکبر موسوی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دبی اوج لحظه ای سیل از جمله عواملی است که نقش موثری در تعیین ابعاد سازه های هیدرولیکی دارد. تجزیه وتحلیل آمار بارندگی و آمار دبی اوج لحظه ای از جمله راههای تخمین دبی اوج سیلاب می باشد و فرض بر این است که دوره بازگشت بارندگی با دوره بازگشت سیل برابر است. هدف این تحقیق مطالعه رابطه دوره بازگشت دبی اوج سیلاب و دوره بازگشت شدت بارندگی در حوضه های معرف امامه(با وسعت۳۷/۲ کیلومتر مربع واقع در البرز جنوبی و بالا دست سد لتیان) و کسیلیان(با وسعت ۶۶/۷۵کیلومتر مربع واقع در البرز شمالی و نزدیک شهرستان پل سفید) می باشد. تعداد سالهای آماری مورد مطالعه ۲۶ سال ( ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۴ ) بوده و آبنمود های سیل و باراننمود های بارندگی ثبت شده در گزارش های آماری این حوضه ها که توسط سازمان تحقیقات منابع آب تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت. در بر رسی وقایع سالانه دوره بازگشت دبی جریان در مقابل دوره بازگشت شدت باران به ازاء مدت های ۱۵ دقیقه تا ۲۴ ساعته به تفکیک برای دوره بازگشت های کمتر و بیشتراز ۲ سال برای حوضه امامه و کمتر و بیشتر از ۲و ۵ سال برای حوضه کسیلیان بررسی شد که.به طور کلی همبستگی ضعیفی را نشان داد. در حوضه امامه بهترین نتیجه از مقایسه دوره بازگشت سیل با دوره بازگشت شدت باران ۶ ساعته و در حوضه کسیلیان بهترین نتیجه از مقایسه دوره بازگشت سیل با دوره بازگشت شدت باران ۸ ساعته به دست آمد. مقایسه دوره بازگشت دبی اوج سیلاب با دوره بازگشت بارندگی نظیر آن در هر دو حوضه همبستگی بهتری را نشان داد.