سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه مسنن مظفری –

چکیده:

یکی از مباحث مهم در توسعه صنعتی تولید بیشتر با محیط زیستی پاک تر است. از این رو در این مطالعه به بررسی وجود منحنی کوزنتس در ایران پرداخته شده است. در اکثر مطالعات انجام شده، رابطه کوزنتس از یک معادله به دست آمده است، ولی در حقیقت این امکان وجود دارد که تولید و محیط زیست رابطه دوطرفه ای با هم داشته باشند و تخمین یک معادله ساده باعث ایجاد خطای تصریح در مدل می شود. به این دلیل ابتدا به وسیله تست هاسمن برون زا و یا درون زا بودن متغیرهای تولید و آلودگی بررسی شد و سپس به تخمین معادله مطلوب پرداخته می شود. نتایج نشان داد معادلات باید به صورت سیستمی برآورد شوند که پس از برآورد وجود رابطه کوزنتس برای آلودگی CO2 در ایران مشاهده شد. همچنین آلودگی بر تولید اثر می گذارد.