سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسیح ا… امیدی – سازمان صنایع دفاع مدیریت ایمنی و بهداشت کار ساصد
هادی اشرف – سازمان صنایع دفاع معاونت تجارت و امور بین الملل
اکبر اسدی – شرکت باطریسازی نیرو

چکیده:

تأمین رضایت شغلی افراد یکی از مهمترین مسایلی است که در سازمان های مختلف مطرح می شود و ریشه در بسیاری از خصوصیات روحی و روانی افراد در محیط کار دارد . دسته عوامل بهداشتی و ٢ یکی از روانشناسان معاصر در مدلی , با تعریف « فردریک هرزبرگ » انگیزشی معتقد است که وجود و تامین عوامل بهداشتی موجب انگیزه قوی و شدید نمی شوند . لیکن , فقدان آنها باعث عدم رضایت می گردند . متقابلا " عوامل انگیزشی موجب رضایت و انگیزش افراد می گردند و فقدان آنها رضایت ضعیفی را باعث می گردند . از طرف دیگر ازنجا که عامل مهم غلبه بر استرس، توجه به گرایش هایی است که موجب استرس می شود، لذا بنظر می رسد، نظریة ٢ عاملی هرزبرگ شامل گرایش های مهمی است که عدم تامین آنها می تواند استرس زا باشد . در این مطالعه با بررسی رابطه رضایت شغلی با استرس کارکنان، سعی بر این است که نتایج تاثیرگذاری های این ٢ نوع پدیده را برروی یکدیگر شناسایی نماییم . جامعة مورد مطالعه در این بررسی کارکنان رسمی ستاد سازمان صنایع دفاع بوده است .
در این مطالعه جهت سنجش سطح استرس و اختلافات روانی کارکنان از تستSCL90 – R گانه هرزبرگ ١٦ استفاده گردیده و برای سنجش رضایت شغلی برمبنای عواملاقدام به ساخت پرسش نامه ٤٨ سوالی گردید که ضریب آلفای کرون باخ آن میزان ٠/٩٥ محاسبه گردیده است .
پس از انتخاب تصادفی جامعة مورد مطالعه، پرسش نامه ها به صورت حضور در محل کار کارکنان، توزیع، تکمیل و سپس جمع آوری گردید . در تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری
شده از نرم افزار SPSS استفاده گردید و آنگاه با استفاده از آزمون خی ٢ به بررسی رابط ة تک تک شاخص ها و بررسی ارتباط هر شاخص با مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه پرداخته شد و از ضریب توافق برای بررسی شدت روابط و در مواقعی نیز از تست فیشر استفاده شد .