سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
بلقیس باورصاد – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فرج الله رحیمی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید جعفری نیا – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در دنیای پویا و رقابتی امروز، دانش و یادگیری سازمانی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی هستند. اهمیت این عوامل بهحدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازهگیری میکنند. در اجرای اثربخش مدیریت دانش، نوع تعاملاتانسانی و اعتماد میان آنها حائز اهمیت است. توجه به ارتباطات و تعاملات اثربخش میان افراد سازمان و ایجاد جوی آکنده ازاعتماد متقابل میان آنان، ما را به مفهوم سرمایه اجتماعی نزدیک میسازد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطهسرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی در شرکتهای تولیدی استان خوزستان انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای تولیدی استان خوزستان می باشد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پس از گردآوری دادهها، تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای SPSS و lisrel انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش رابطه معناداری داد اما با یادگیری سازمانی و عملکرد مالی رابطه معناداری ندارد. همچنین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی رابطه معناداری داد اما با عملکرد مالی رابطه معناداری نداد. و در نهایت نتایج نشانداد میان یادگیری سازمانی و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود داد.