سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی واداری، گروه مدیریت صنعتی
مریم محمدعلیزاده بجاربنه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

سرمایه فکری به طور قابل ملاحظه ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود. لذا هدف از اجرای تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین اجزای سرمایه فکری(سرمایه ارتباطی، سرمایهانسانی و سرمایه ساختاری) و عملکرد مالی شرکت الوند طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ می باشد. از ۶۷۲ نفر مدیران وکارکنان شرکت کاشی الوند، ۲۶۳ نفر به روش طبقه بندی تصادفی به عنوان نمونه تعیین شده اند.داده ها از طریق اسناد مالی شرکت و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. معیارهای عملکرد مالی از طریق صورت های مالی و داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده حقوق صاحبان سهام ROE)با اجزای سرمایه فکری ارتباط معناداری ندارد. نسبت بازده کل سهام عادیASR)تنها باCCسرمایه ارتباطی) ارتباط مستقیم دارد. سود خالص به کل دارائیهاROA)و سود هر سهمEPS)باCC سرمایه ارتباطی وHC سرمایه انسانی) ارتباط مستقیم دارد. بازده کل سرمایه گذاریROI)با هر سه جزء سرمایه فکری یعنیSC و HC ، CCسرمایه ساختاری)، ارتباط مستقیم دارد