سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آرش امینی – گروه زمین شناسی و آمار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منوچهر بابانژاد – گروه زمین شناسی و آمار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

برای بررسی رابطه سنگ شناسی و شکل، از گراول های سطحی رودخانه زیارت در ایستگاه های مختلف نمونه برداری گردید و پس از حذف نمونه های ناقص، قطرهای بزرگ، متوسط و کوچک آنها در آزمایشگاه توسط کولیس اندازه گیری شد. به دلیل مشخص نبودن توزیع داده ها، آزمون ناپارامتری ویلکاکسن (Wilcoxon) برای ارزیابی رابطه قطرهای بزرگ، متوسط و کوچک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سنگ شناسی نقش اساسی در شکل دانه ها داشته و گراول های آهک سیاه رنگ رگه دار، به طور غالب شکل تیغه ای و ماسه سنگ ها عمدتاً شکل دیسکی یا صفحه ای نشان می دهند. عوامل دیگری نیز مانند موقعیت پراکندگی سازندها در حوضه آبریز، درجه حساسیت آنها به فرسایش ، درصد شیب رودخانه و رژیم هیدرولیکی جریان می تواند در شکل گراول ها موثر باشد.