سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ضرغام مهدیپور – دانشگاه تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
عبدالحسین امینی – دانشگاه تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
جلیل جعفری – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

بررسی داده های لرزه ای (سه بعدی)، نمودارهای چاه پیمایی و مغزه های موجود از سازند آسماری در میدان شادگان منجر به تشخیص سه سکانس اصلی در این واحد رسوبی گردیده است. سکانس ۱ دارای دو سیستم تراکت، گستره پیشرونده (TST) در قسمت تحتانی و گستره تراز بالا (HST) در قسمت فوقانی می باشد. سکانس ۲ شامل سه سیستم تراکت می باشد. این سکانس در قسمت تحتانی شامل گستره حداکثر پایین افتادگی (FRST) ، درقسمت میانی شامل گستره پیشرونده (TST) و در قسمت فوقانی شامل گستره تراز بالا (HST) می باشد. سکانس ۳ در قسمت تحتانی شامل گسترهتراز پایین (LST) در قمست میانی شامل گستره پیشرونده (TST) و در قسمت فوقانی شامل گستره تراز بالا میباشد. پس از بررسی های کیفیت مخزنی با تکیه بر مشخصات سنگ شناسی، تغییرات تخلخل، عوارض ارصلی دیاژنز و شدت سیمانی شدن و اشباع شدگی چهار زون مخزنی در سکانس ها مختلف مشخص گردید. نتایج حاصل از تلفیق مطالعات مذکور نشان میدهد که واحدهای رسوبی گسترش یافته در گستره حداکثر پایین افتادگی (FRST) و گستره تراز پایین (LST) بهترین کیفیت مخزنی (تخلخل و تراوایی) را در بین زونهای مورد مطالعه دارند. مطالعه حاضر نشان میدهد که با تکیه بر مطالعات سکانس استراتیگرافی (داده های سه بعدی) امکان بررسی گسترش جانبی زونهای مخزنی به خوبی میسر است. بر این اساس بیشترین ضخامت و مناسبترین شرایط مخزنی در شمال و مرکز میدان تشخیص داده شده است.