سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن عباسیان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – منابع انسانی
علی نقی امیری – استادیار پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده:

بهره وری منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر از بهره وری سازمانها است و ارتقا آن باعث بهبود انجام وظایف و تعهدات اجتماعی سازمانهای امروزی خواهد شد. بنابراین توجه به این عامل استراتژیک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمانی، به منظور استاندارد سازی روشهاه و اصلاح رویه های موجود بادی توجه خاصی به منابع انسانی وجود داشته باشد این مقاله که مبتنی بر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان شرکت ملی پخش فرورده های نفتی منطقه قم رابطه وجود دارد؟ به همین منظور شاخصهایی که در خط مشی ایزو ۹۰۰۱ شرکت ملی پخش منطقه قم در بخش منابع انسانی مطرح گردیده به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. این شاخصها عبارتند از مهارت، مشارکت، آموزش، خلاقیت و کارگروهی که رابطه هریک با بهره وری کارکنان مورد آزمون قرار گرفته است ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و روشهای آماری شامل: آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون می باشد نتایج آزمونها نشان داد که سه شاخص آموزش، مشارکت و خلاقیت در جامعه مورد تحقیق با بهره وری کارکنان رابطه مستقیم دارند و نتیجه نهایی وجود رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان را مورد تایید قرار داد.