سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
پرویز سعیدی – عضو هیبت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علی آباد کتول،گروه حسباداری و مدیریت ،علی آباد کتول، ایران
رضا قریشی – کارشناس ارشدحسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحدپردیس علوم و تحقیقات گلستان گروه حسابداری گرگان ایران نویسنده مسئول

چکیده:
اعلام سودسهام نمایانگرسوداوری ودرامد شرکت درهرکشور است تصمیمات اعلام سودسهام ازسوی هیئت مدیره درمجمع عمومی سالانه جهت تضمین عمرطولانی شرکت اتخاذمیشوند هدف این تحقیق بررسی رابطه شاخصهای عملکرد مالی و اهرم مالی برسیاست تقسیم سودشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع بری تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل رگرسیون استفاده شده است جامعه اماری این تحقیق شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۱۳تا۳۱۳۳می باشد برای تعیین نمونه اماری ازروش حذف سیستماتیک استفاده گردید که درنهایت نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها بیان کننده تایید نرخ بازده دارایی ها نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها با سیاست تقسیم سود است وارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار باسیاست تقسیم سود رد شد