سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
معصومه خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه مدیریت، خرم آباد، ایران
سهیلا زرین جوی الوار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، گروه مدیریت، آبادان، ایران
عباس آذری نجف آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، گروه مدیریت، آبادان، ایران

چکیده:
سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که شاخص های آن در سطوح مختلف مورد توجه قرار داشته و از جمله مهمترین شاخص های آن می توان به مشارکت اجتماعیف اعتماد اجتماعی، ارتباطات و تعاملات بین افراد و گروه ها، عدالت اجتماعی و غیره اشاره کرد. تحقیق حاضر به منظور بررسی شاخصهای سرمایه احتماعی در تولید ملی انجام گرفته است این پژوهش از نوع هدف کاربردی است و در زمره تحقیقات توصیفی به شمار می رود و با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. به همین منظور ۱۰۰ نفر از کارکنان پالایشگاه ابادان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل توسط برنامه آماری SPSS صورت گرفته و از تحلیل همبستگی برای ارتباط بین متغیرها استفاده شده است، یافته ها نشان داد که بین شاخص های سرمایه اجتماعی و تولید ملی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد همچنین وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمامی مولفه های سرمایه اجتماعی و تولید ملی در نمونه مورد بررسی ، تایید شد.