سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خالدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
سیدصابر شاهویی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

انرژی جنبشی باران پارامتری اساسی برای اندازه گیری فرسایش پاشمانی است که به شدت بارندگی بستگی دارد. مطالعات قبلی اختلاف زیادی را در روابط بین شدت بارندگی و انرژی جنبشی نشان داده است. در هر شدت بارندگی میانه حجمی، قطر قطرات با استفاده از لکه های ایجاد شده روی کاغذ مخصوص و وزن گلوله های آردی حاصل از برخورد قطرات با سینی آرد در ۷ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استان کردستان تعیین گردید. سپس انرژی جنبشی یک میلی متر از این بارندگی در سطح یک متر مربع با توجه به تعداد قطرات، سرعت حد وقطر آنها با استفاده از رابطه محاسبه E مساوی یک دوم MV2 و همبستگی این انرژی با شدت بارندگی در زمان مربوط در ایستگاه های سینوپتیک مورد بررسی قرار گرفت و روابطی برای هر ایستگاه ارایه گردید. سپس نیروی فرسایندگی باران با استفاده از معادلات ویشمایر – اسمیت برای رگبارهای حادث در ایستگاه ها محاسبه گردید . ایستگاه مریوان با ۵۶۷۱ ژول در متر مربع در سال بیشترین وایستگاه بیجار با ۳۱۴/۵ ژول در متر مربع در سال کمترین انرژی فرساینده را دارا می باشد.