سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علی آباد کتول ، گروه حسابداری و مدیریت ، علی آباد کتول ، ایران.استادیار
زهرا نجفی – کارشناس ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدعلی آبادکتول گروه مدیریت

چکیده:
نفت یکی ازمنابع مهم درامدی برای کشورهای صادر کننده نفت وهمچنین ماده خام اصلی درفرایند تولید درکشورهای وارد کننده نفت می باشد نوسانهای قیمت نفت میتواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درامدهای نفتی براقتصادایران اثرگذارباشد این پژوهش بااستفادها زروش اقتصادسنجی ونرم افزار اویوز به براورد مدل باروش رابطه پویای بین شوکهای قیمت نفت و برخی ازمتغیرهای عمده اقتصادکلان ایران شامل vAR خودتوضیح برداری بودجه ترازتجاری تولید ناخالص داخلی و نرخ واقعی ارزوتورم را بررسی می کند داده ها ازمرکز امارایران سایت بانک مرکزی ایران مقالات و کتابهای علمی مرتبط با پژوهش گرداوری شدداده های سالانه طی دوره زمانی ۱۳۵۶تا۱۳۹۰ بکارگرفته شدها ست پس ازانجام مدل موردنظر و ازمونهای وابسته به آن شامل ازمون استایی براورد توابع عکس العمل وازمون فرضیات پژوهش نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت درکوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی افزایش نرخ ارز و افزایش تراز تجاری شده و دربلندمدت سبب کاهش تولید ناخالص داخلی کاهش نرخ ارز وکاهش تراز تجاری میگردد همچنین شوک قیمتی نفت سبب افزیاش سطح قیمتها و افزایش تورم شده و باکسری تراز تجاری نیز رابطه معکوس دارد