سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفانه راسخ جهرمی – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، دستیار علمی ،دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
فریبا عابدی – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

چکیده:

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (۱۹۸۲،Feder) م نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داه ها سری زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۵۵ تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صاردات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.