سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عباس صالح اردستانی – استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
محمدرضا مددی قورتلمش – کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیف ایران

چکیده:
در این پژوهش به بررسی این دو متغیر تعهد سازمانی و عزت نفس پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از ۱۵۰ نفر از کارکنان بانک آینده (۲۹ نفر مدیریتی، ۴۹ نفر تخصصی و ۷۲ نفر اجرایی) بوده که به پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (۱۹۹۱) و عزت نفس آیزنک (۱۹۷۶) پاسخ دادند. ابتدا نمونه ای ۳۰ تایی مورد بررسی قرار گرفتند که طبق بررسی انجام شده آلفای کرونباخ پرسشنامه عزت نفس ۰/۷۹ و در مورد تعهد سازمانی نیز ۰/۸۴ بدست آمده. جهت تحلیل رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان در سطح بالایی (میانگین نمره عزت نفس =۲۲/۷۸ از ۳۰ میانگین و نمره تعهد سازمانی = ۸۸/۳۷ از ۱۲۰) بوده است و بین عزت نفس و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. بین عزت نفس با تعهد عاطفی، مستمر و تعهد سازمانی نیز رابطه معنی داری مشاهده شد.