سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا دیلمی نزاد – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت امور اقتصادی ایران
رضا استادحسین – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت امور اقتصادی ایران

چکیده:

با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انـرژی و ارزش افـزوده در ایران، بررسی رابطـة متقابـل ایـن دو متغییـر مـی توانـد در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انـرژی حـائز اهمیـت باشد . در این مقاله با استفاده از آزمون استاندارد علّیت گرنجر رابطة علّیت بین مص رف کل انرژی و ارزش افزوده در بخـش های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل طی سـال هـای ۱۳۴۶ الی ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفته است . در مواردی کـه یـک رابطة علّیت گرنجری یک طرفه از مصـرف انـرژی بـه ارزش افزوده مشاهده می شود، افزایش مصرف انرژی محـرک ارزش افــزوده اســت . در ایــن صــورت بایــد در اجــرای هرگونــه برنامه ریزی و سیاست بخصوص در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل نمود . همچنین در حالت هایی کـه رابطة علّیت گرنجری یک طرفه از ارزش افـزوده بـه مصـرف انرژی مشاهده می شـود مـی تـوان نتیجـه گرفـت، سیاسـت و برنامه ریزی در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی بدون در نظـر گرفتن چگونگی روند ارزش افزوده می توانـد بـه کـار گرفتـه شود .