سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسرین قبادی – کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

چکیده:

در سالهای اخیر با پیشرفت تکنیکهای اقتصادی سنجی و معرفی تستهای مختلف، تمرکز اصلی بر تعیین جهت تاثیر این دو متغیر می باشد . در رشته اقتصاد انرژی مسئله ای که بحث انگیز و مبهم باقیمانده استرابطه علی بین مصرفی انرژی و رشد اقتصادی است . در قلب این مسئله این سوال وجود دارد که کدام متغیر بر دیگری تقدم دارد . آیا مصرف انرژی محرک رشد اقتصادی است یا رشد
اقتصادی به افزایش مصرف انرژی منجر می شود، به خصوص در کشورهای در حال توسعه به علت رقابت تقاضا برای منابع کمیاب، تشخیص این جهت علیت برای مدیریت انرژی ضروری است .
در این تحقیق رابطه کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک علیت گرینجر مورد بررسی قرار گیرفته است و سپس رابطه همگرایی بلندمدت بین دو متغیر بررسی و با کاربرد مدل تصحیح خطا، سرعت تعدیل انحراف از تعادل بلند مدت برای هر کدام از متغیر ها محاسبه شده است .