سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی نوریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مصطفی ولیزاده – استاد دانشگاه تبریز
بهرام علیزاده – عضو هیات علمی موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر وزارت جهادکشاورزی
رحمت اله بهمرام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ۴۹ رقم و لاین کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان آزمایشی درقالب طرح مربع لاتیس (۷ × ۷) با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان در سال ۸۵-۱۳۸۴ اجرا شد. صفاتی نظیر ارتفاع بوته، ارتفاع تا اولین غلاف، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف درساقه اصلی و فرعی، طول غلاف درساقه اصلی وفرعی، وزن هزاردانه، طول دوره گلدهی، طول دوره رشد، تعداد غلاف دربوته و تعداد دانه در غلاف اندازه گیری شد . صفت تعداد غلاف در بوته با عملکرد دانه بیشترین همبستگی را داشت (**r=0/759 ) . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه علیت، صفات تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف، طول دوره رشد و وزن هزار دانه تاثیر گذار ترین صفات بر عملکرد شناخته شدند . بیشترین اثر مستقیم مثبت در بین صفات فوق متعلق به صفت تعداد غلاف در گیاه (b=0/61) و کمترین آن صفت تعداد دانه در غلاف (b=0/129) بود.