سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حمیدرضا تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسینعلی بهرام زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه فرسودگی شغلی با بهبود عملکرد کارکنان در شعب بانک کشاورزی استان گلستان انجام پذیرفت.این پژوهش،از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات،توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرها از نوعهمبستگی است.روش اجرای تحقیق به صورت پیمایشی بوده وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.دراین تحقیق متغیرفرسودگی شغلی بر اساس مدل مسلاچ ( 1985 ) ومتغیر بهبود عملکرد کارکنان بر اساس مدل آچیو مربوط به هرسی و گلداسمیت ( 1980 ) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 440 نفر( کلیه کارکنان بانک کشاورزیاستان گلستان ) بوده که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ای برابر 205 نفر بدست آمد .روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی ساده است.به منظور روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و برای پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد . برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفتاستفاده گردید .نتایج نشان می دهد که رابطه معکوس و SPSS سپس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار معناداری بین فرسودگی شغلی ومولفه های آن (شامل خستگی عاطفی و عدم کارایی فردی) با بهبود عملکرد کارکنان وجود دارد