سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید نوروزی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، شرکت پارس سوئیچ

چکیده:

اگر فرهنگ را به قول روت بندکت یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن در نظر بگیریم همانطور که بسیاری از صاحب نظران اتفاق نظر دارند مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء یک سازمان دارند و این سیستم استنباطی عبارت است از فرضها و ارزشها و عقاید مشترک در بین اعضاء سازمان که شیوه انجام امور کار در سازمان مشخص می سازد. با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی این سوال برآمد که آیا بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان واحدهای تولیدی شرکت پارس سوئیچ رابطه وجود دارد. روش تجقیق توصیفی – همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای تولیدی شرکت پارس سوپیچ می گردید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بود که در روش میدانی ابزار جمع آوری دو پرسشنامه بود که یک پرسشنامه به ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدها پرداخته و پرسشنامه دیگر به وضعیت بهره وری کارکنان می پرداخت. فرضیات تحقیق شامل یک فرض کلی وشش فرض جزئی بودند که به این ترتیب می باشند. فرضیه کلی: بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان واحدهای تولیدی رابطه معننی داری وجود دارد . فرضیات جزء عبارتند از:
۱- بین فرهنگ سازمانی و اعتبار تصمیمات سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- بین فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- بین فرهنگ سازمانی و شناخت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
۴- بین فرهنگ سازمانی و بازخورد عملکرد (خود کنترلی) کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
۵- بین فرهنگ سازمانی و سازگاری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
با استفاده از نرم افزار آماری SPSS داده ها تجزیه و تحلیل گردیدندکه نتیجه نشانگر تایید فرضیه کلی می باشد. یعنی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد همچنین از شش فرضیه جزء پنج فرضیه تایید گردیدند یعنی فرهنگ سازمانی با انگیزه کارکنان، شناخت شغلی، رضایت سازمانی ، سازگاری و باز خورد عملکر (خود کنترلی) کارکنان نیز رابطه معنی داری دارد با توجه به نتتایج این تحقیق و تحقیقاتی که در پیشینه آمده است در پایان پیشنهادات اجرایی و تحقیقی ارائه شده و یادآوری گردید نسبت به فرهنگ سازمانی و عناصر دهگانه آن در واحدهای تولیدی توجه خاصی مبذول گردد تا بتوان در ایجاد محیط بهتر برای افزایش بهرهوری نقش موثرتری ایفا نمود.