سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
بهزاد شهرابی – عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
منصور گرکز – عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فن آوری اطلاعاتIT با ساختار سازمانی و ساختار نیروی کاردرسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان میباشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی وتوصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات میدانی در این پژوهش، سه پرسش نامه استاندارد: ۱) پرسشنامه ارزیابی ساختار سازمانی رابینز؛ ۲) پرسشنامه ارزیابی سطح فن آوری اطلاعاتCSFو ۳)پرسشنامه ساختار نیروی کار دکتر قلی پور (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) در میان ۲۵۰ نفر از کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان توزیع گردید و در نهایت ۲۰۴ پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در دو سطح آمارتوصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزارهایLISREL و ۸٫۵ SPSS19 ،Excel 2010صورت گرفتهاست. به منظور آزمون فرضیه ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که: بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی [وابعاد آن: پیچیدگی، رسمیت و تمرکز] وساختار نیروی کار [و ابعاد آن: تولید مشاغل جدید، دانشی شدن نیروی کار، نوسازی مشاغل و جابجایی نیروی کار] در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.