سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اکبری – استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدحسین کریم کشته – استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود هاشمی تبار – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

توسعه بخش کشاورزی بر اساس مباحث توسعه و رشد اقتصادی می تواند عاملی موثر در افزایش تولیدات صنعتی باشد. بگونه ای که بخش کشاورزی از یک سو تامین کننده نیروی کار، سرمایه و نهاده های مورد نیاز بخش صنعت است و از سوی دیگر بخش صنعت به بخش کشاورزی به عنوان بازاری بالقوه برای تولیدات خود می نگرد. همچنین با توجه به تفاوت در بهره وری بخش های اقتصادی و نیز بدلیل سریزهای موجود بین این دو بخش که باعث ایجاد یک رابطه مکملی و وابستگی متقابل بین بخش های صنعت و کشاورزی گردیده است.، لازم است تا بمنظور ارزیابی سیاستهای گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده این ارتباط متقابل شناخته شود. بنابراین در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های ۱۳۵۷- ۱۳۷۹ و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی دو مرحلهای ابتدا ارتباط متقابل بین بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران پرداخته و سپس ارتباط بین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و تولید دانه های روغنی بعنوان جرئی از بخش کشاورزی مرتبط با صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاثیر عوامل سرمایه و نیروی کار و ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته اند.