نتيجه تحقيق حاضر نشان داد که دانشجويان دندانپزشکي مورد مطالعه از سلامت رواني پاييني برخوردارند. همچنين مشخص شد که عامل استرس زاي محيط دانشکده در سلامت رواني دانشجويان مؤثر بوده و ميان اين عوامل و سلامت رواني دانشجويان ارتباط وجود دارد.

از نقاط ضعف اين مطالعه مي توان به افت شرکت کنندگان و عدم شرکت برخي دانشجويان اشاره کرد. اين افت احتمالا مربوط به افرادي بوده که به درجاتي از ناسازگاري رواني مبتلا بوده اند. همچنين اين مطالعه به روش پرسشنامه اي انجام شده است ، در صورتي که استفاده از روش interview مي توانست نتايج دقيقتري ارائه دهد. از نقاط قوت تحقيق مي توان به تعداد بالاي نمونه (٦٩٦) و استفاده از روش سرشماري اشاره کرد.

نکته مهم در اين مطالعه بررسي تغييرات ايجاد شده بعد از يک دوره زماني است .

نتيجه گيري

در نهايت با توجه به نتايج به دست آمده و ميزان بالاي افراد در معرض خطر، توصيه مي شود که مهارت مديريت استرس به دانشجويان آموزش داده شود و ارتباط مؤثر و مناسبي بين اساتيد و مسؤولان دانشکده با دانشجويان ، به عنوان يکي از اولويتهاي جدي آموزشي مد نظر قرار گيرد.

دکتر Polychronopoulou در سال ٢٠٠٣-٢٠٠٢ در دانشگاه يونان نيز در تحقيقي در ارتباط با منابع استرس در دانشجويان و ارتباط نقش جنس و سال تحصيلي دريافت که جنسيت از عوامل مؤثر در ميزان استرس بوده و خانمها استرس بيشتري را در پروسه هاي تحصيلي گزارش کردند (٢).

در تحقيق حاضر  از لحاظ آماري رابطه معني داري بين استرس و عوامل سن ، وضعيت تأهل ، وضعيت اشتغال ، محل زندگي (تهران يا شهرستان )، وضعيت سکونت (زندگي مستقل يا با والدين ) و داشتن فرزند يافت نشد. دکتر Murihead در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که استرس کلا به سن ، جنس و يا وضعيت تأهل بستگي ندارد ولي رابطه معني داري بين دانشجوياني که با والدين خود زندگي مي کنند و آنهايي که خانواده را ترک کرده اند يافت شد (١٧) که اين تفاوت شايد ناشي از تعداد کم نمونه هاي آماري و يا مربوط به جامعه آماري و فرهنگ متفاوت باشد.