سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان زمانی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
منوچهر رضا بیگی – موسسه تحقیقات آفات وبیماری های گیاهی –تهران
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران‐ کرج
نقی حسین زاده فشالمی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده:

مقاومت ٣٠ ژنوتیپ گندم به سن گندم در سال زراعی ۸۰-۱۳۷۹ در شرایط مزرعه ارزیابی گردید . روش ارزیابی، ایجاد آلودگی با رها سازی پوره های سن در داخل قفس های پرورشی نصب شده بر روی ژنوتیپ ها ی گندم بود . بر اساس میانگین شاخص های مقاومت ژنوتیپ ها ی (Albor ZX, K 6290914 / cno // K 58 / Tob /3/A-12-1-32-438 // Rsh / Bb / Kal / AldS , … و Wa, … ) در گروه مقاوم و ژنوتیپ ها ی Kal//Bb/Kal / 3 / Au / 50 E /3*Kal / 4 / Brochis / … و (Kayson / Glenson) در گروه حساس قرار گرفتند . برای مطالعه رابطه بین مقاومت ژنوتیپ ها ی گندم و خصوصیات مورفولوژیکی سنبله آن ها، رنگ دانه، شیشه ای بودن مقطع دانه، سختی دانه، پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل و فشردگی سنبلچه ها به محور میانی ژنوتیپ های مورد مطالعه اندازه گیری شد . طبق نتایج بدست آمده از تجزیه همبستگی ها ژنوتیپ های گندمی که پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل و فشردگی سنبلچه ها به محور میانی بیشتری داشته باشند به طور نسبی مقاوم تر می باشند. تعیین رابطهبین مقاومت ژنوتیپ های گندم و خصوصیات مورفولو ژیکی سنبله با استفاده از تجزیه رگرسیون گام به گام صعودی صورت گرفت ودر این ارتباط معادله خطی بدست آمد که با اس تفاده از آن شاخص مقاومت برای ژنوتیپ های مورد بررسی قابل محاسبه می باشد.