سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
یلدا چمنیان – دانشجوی دکترای مدیریت کسب وکار، دانشگاه امیر کبیر
حبیب ابراهیم پور – دانشیار، دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه محقق اردبیلی
فرخ رهام – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانشگاه علوم وتحقیقات اردبیل

چکیده:
هدف اصلی در این پزوهش بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کار افرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بوده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین ۰۱۱ نفر از کارکنان، پزشکان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روشنمونه گیری تصادفی انجام گرفته است که با استفاده از برنامه SPSS نسبت به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق اقدام گردید. داده ها جمعآوری شده به دو صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد بین رسمیت موجود دراین سازمان زیاد ارزیابی شده وهمچنین بین رسمیت موجود دراین سازمان و ساختار کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سطج ۱٫۱۰ ، همبستگی منفی و معناداریوجود دارد. این بدان معناست که رسمیت برای کارآفرینی، باید کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. و بین مولفه های ساختار سازمانی )رسمیت – پیچیدگی – تمرکز( با کار آفرینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچه رسمیت – قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح )عمودی- افقی – جغرافیایی( و تمرکز سازمانی بالاتر باشد کار آفرینی سازمانی کمتر می شود