سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مهرداد قنبری – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسین میهن پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حمید نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:
کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجه اند که قادر به از بین بردن آنها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی- بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار اس پی اس اس، ۹۸ درصد تغییر پذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییر پذیری مستقل (ترکیب دارایی- بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی- بدهی بانک ها تأثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.