سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر علی اصغر انواری رستمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس معاون پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و بهروری
بهنام شهایی – کارشناس مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت وبهرو

چکیده:

باتوجه به تغییر شرایط محیطی و نیز افزایش سطح انتظارات مشتریان و کارکنان از سازمانها، ضروری است که با ایجاد تغییرات و تحولاتی
بنیادین، زمینه های لازم برای واکنش موثر در قبال این انتظارات را فراهم نمود . مهندسی مجدد یکی از رویکردهای بهبود عملکرد سازمانی است
که زمینه های لازم برای پاسخگوئی سریع به نیازهای مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی را فراهم می نماید . از طرفی، اجرای هر
مفهوم یارویکردی در سازمان منوط به رعایت برخی عوامل تاثیرگذارنده است که موفقیت آن مفهوم یا رویکرد را تضمین مینما ید. مقاله حاضر به
بررسی ارتباط میان میزان موفقیت در اجرای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در سازمانها و موفقیت و برتری و سرآمدی عملکرد آنها می
پردازد. بدین منظور در این تحقیق، ابتدا مولفه های موثر بر اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار شناسایی و ارا ئه گردیده، سپس
با استفاده از ابزار پرسشنامه، میزان اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در شرکتهای بورس اوراق بهادار مورد سنجش و ارزیابی
قرار می گیرد، و در نهایت، ارتباط میان میزان اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندها و برتری عملکردسازمانی مورد آزمون عملی قرار می گیرد.