سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عاطفه جهانفر – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، یزد، ایران
مهدی شریعتمداری – استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع مشتری مداری در شرایط متلاطم بازار و بدست آوردن سهم بیشتری از آن، مدیران باید میزان هوش سازمانی کارمندان راسنجیده و در جهت ارتقای آن تلاش نمایند تا بتواند در صحنه رقابت بانکها پیشرو باشند. لذا بر این اساس هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه بینمیزان هوش سازمانی و میزان مشتری مداری کارمندان بانک پارسیان می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظرهدف نیز جزء تحقیقات کاربردی می باشد که از طریق روش میدانی به جمع آوری داده ها می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان حوزه جنوبشرق، به تعداد ۱۲۰ نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۲ نفر انتخاب شد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، بالاترین میزان همبستگی ها در بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق مربوط به اتحاد و مشتری مداری کارکنان بانک پارسیان حوزه جنوب شرق می باشد و پایین ترین همبستگی در بین سرنوشت مشترک و مشتری مداری کارکنان بانک پارسیان حوزه جنوب شرق می باشد.