سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خبات قادری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
بهادالدین نجفی – استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

سیاستهای مربوط برای توسعه بخش کشاورزی ، مسئله سرمایه و افزایش سرمایه گذاری در این بخش و راه های تأمین سرمایه آن می باشد. در بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره برداران ، مسائل مربوط به سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده در رشد آن محسوب می گردد.
در دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم، نیاز به تامین اعتبارات کشاورزی در کشورهائی که مشتاق توسعه بودند، بسیار موجه و قابل درک جلوه می نمود. سیاست گزاران برنامه های توسعه همگی بر ای نکته توافق داشتند که اکثریت کشاورزان نیازمند دریافت و وامهای ارزان قیمت هستند تا بتوانند درآمد خود را رونق بخشند.
در این تحقسق تابع کل تقاضای اعتبار با استفاده از تابع سود واحد محصول – قیمت برآورد شد ، سپس با تخمین تابع پس انداز زارعین و کم کردن آن از تابع تقاضای کل تابع اعتبار مورد نیاز زارعین برآورد گردید. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد ۲۷۶ بهره بردار نمونه از شهرستانهای استهبان، سپیدان و جهرم انتخاب و با تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.