سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی شاه حسینی – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات پایه منابع آب، تهران
احمدرضا محبوبی – استادیار، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

چکیده:

مطالعه اثر برداشتهای بی رویه بر دشتهای آب ی کشور گویای آن است که اگر چه ا ین امر در بسیاری از مناطق باعث نشست زمین شده است، اما در برخی نواحی همچون خاش، خرامه و داریان موجب نشست نشده و یا لااقل از این جهت هیچگونه اثر تخریبی را ایجاد نکرده است. لذا، بنظر می رسد ارائه روشی جهت پیش بینی امکان رخداد نشست ناشی از افت سطح آب زیرزمینی از طریق پارامترهایی که در دسترس بوده و یا به سهولت قابل دستیابی می باشند می تواند راهکار مناسبی را جهت تشخیص دشتهای آسیب پذیر و کنترل بهره برداری ا ز مخازن آبرفتی این نواحی ارائه نمایدمهمترین پارامتر موثر در پدیده نشست دانه بندی خاک بوده و این پارامتر در اغلب دشتهای ایران بصورت غیر مستقیم و به روش ژئوالکتریک تاحدی تعیین و تفسیر شده است . در این تحقیق با بررسی حدود تغییرات مقاومت الکتریکی خاک در دشتها یی که نشست در آنها مشاهده شده است، دامنه مقاومت مخصوص الکتریکی بحرانی خاک تعیین گردیده است . نتایج بدست آمده نشان دهنده قابلیت کاربرد این روش ساده و نسبتا ارزان برای برآورد مناطق نشست پذیر در سطح بزرگ می باشد .برای تدقیق نتایج بدست آمده مطالعات بیشتری لازم می باشد