سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی ماهور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
فرهاد رجالی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک آب تهران

چکیده:

یکی از مهمرین روابط همزیستی در عالم حیات که در طی دوره تکامل بوجود آمده است ، همزیستی میکوریزا می باشد که در آن ، ریشه گیاه با قارچ به صورت یک واحد زنده ، فعالیت می کنند و از یک دیگر سود می برند . و این سودمندیها اثرات فراوانی را در جهت حفظ حاصلخیزی خا ک، کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش محصول را دارد . در این تحقیق ، به منظور بررسی همزیستی قارچهای میکوریزا آربوسکولار با ریشه گندم صفات مهم مرفولو ژیکی گندم اندازگیری شد.این طرح تحقیقاتی در شرایط گلخانه در گلخانه مر کز تحقیقات کشاورزی پزشکی هسته ای کرج اجرا گردید . این تحقیق بر اساس آزمایش فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در چهار تکرار اجرا گردید . هر تکرار شامل ١٥ تیمار آزمایشی بود و مجموعا ٦٠ تیمار آزمایشی (گلدان) در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند . گندم در ٣ سطح شامل : ارقام طبسی ، مهدوی و لاین موتانت طبسی ومیکوریزا در ٥ سطح شامل : عدم کاربرد (شاهد ) و کاربرد سویه های مختلف جنس Gloms sp که شامل G.mosseae G.etunicatum، canda, G.mosseae iran, G.intraradices بود. ماده حامل حاصل بصورت رس و برای هر عدد بذر ٢٠٠ عدد اسپور قارچ وجود داشت . نتایج تجزیه واریانس ارقام مختلف نشان می دهد که بین ارقام بومی ، اصلاح شده و لاین موتانت گندم از نظر تاثیر بر قطر ساقه ، سطح برگ پرچم، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه و وزن خش ک ریشه در سطح ١% اختلاف معنی داری وجود داشت، واز نظر تاثیر بر ارتفاع گیاهاختلاف آماری در سطح ٥% مشاهده گردید و اثر سویه های مختلف میکوریزای در سطح ١ % بر روی تمامی صفات بجز ارتفاع گیاه دارای اختلاف آماری معنی داری بودند . پس همزیستی این قارچها با بسیاری از گیاهان زراعی باعث بهبود تغذیه گیاه میزبان می شود. لذا با توجه به مطالب فوق مطالعه ای در زمینه همزیستی سویه های میکرویزایی با ارقام مختلف گندم صورت گرفت.