سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علیرضا حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ،گروه آمورشی مدیریت دولتی،قائم شهر،ایران
ژیلا حبیبی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه بین المللی واحدکیش،جزیره کیش،ایران

چکیده:
مدیران برای فرایند تصمیم گیری به هوشمندی،نه اطلاعات نیازمندند.جهت دسترسی به این هدف هوش تجاری به عنوان ابزاری در آغاز هزاره سوم جهت کاهش پیچیدگی های اطلاعاتی و دسترسی به ایده چابکی سازمانها در غصر اطلاعات مطرح گردیده است.سیستم های هوش تجاری ابزاری را فراهم می کنند که بر اساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده می شود و هم چنین با پیشرفتهای تکنولوژی وازیاد اینترنت و اهمیت تکنیکهای بازاریابی یک به یک مدیریت ارتباط با مشتری نقطه کلیدی تمرکز بازاریابی گردیده است.هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هوش تجاری با مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری درشرکت های موفق بازرگانی استان مازندران شهرستان قائم شهر است .جامعه آماری این تحقیق ١١٠ نفرازمدیران و معاونین موفق در سطح شهرستان قائم شهر بوده که بین این تعداد با استفاده از جدول کرجسیمورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ٨٦ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از روش میدانی وکتابخانه ای استفاده گردیده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظگردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد واز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که پرسشنامه از پایانی کافی بر خوردار بوده زیرا ضریب آلفای کرونباخ هوش تجاری ۰/۹۳و ضریب آلفای کرونباخ مدیریت ارتباط با مشتری ۰/۷۵بدست آمده است . برای تجزیه و تحلیل داده هااز آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.همچنینتک نمونه ای استفاده گردیدکه نتایج این t برای آزمون فرضیات از روش بررسی ها نشان میدهد که هوش تجاری با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنادار دارد