سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر بیک زاد – استادیار ، دکترای تخصصی مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلام
کریم اسکندی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش
زهرا مولوی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش

چکیده:

در خلال سالهای اخیر، هوش رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ شرکتهای پیشرو عجین گشته است. د ردنیای پیچیده کنونی تجارت از ساختار پیچیده تری برخوردار شده و شرکتهای مختلف هرروز برای دستیابی به اهداف عالی تر به طرحهای نوینی روی می آورند و با ظهور فناوری های جدید انفورماتیک و دستیابی همگان به شبکه ارتباطی اینترنت تحولاتی در توانایی های واحدهای صنعتی روشهای تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاهها ایجاد شده که عموما بر اهمیت رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در ساختارصنعتی کشورها افزوده شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور هوش رقابتی براساس نظریه دانشکده مدیریت فرانسه (GTILAB) در چهار بعد: آگاهی تجاری ( بازاریابی)، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری تکنیکی و آگاهی راهبردی و اجتماعی تعریف گردیده و دراین راستا دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آنها ۲۷۱۳ نفر است و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران ۳۳۷ نفر برآورد گردید که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد.