سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
عبدالحکیم یلمه – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت و حسابداری، علی آباد کتول، ایران
محمودرضا مستقیمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت و حسابداری، علی آباد کتول، ایران

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و به اشتراک گذاری دانش کارکنان دادگستری های استان گلستان بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی است و حجم نمونه شامل ۲۴۲ نفر از کارکنان است که با روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرشت و پرسشنامه استاندارد اشتراک گذاری دانش از پرسشنامه لین ۲۰۰۴ ۱ استفاده شده، جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی چون آزمون اسپیرمن استفاده شد. در این پژوهش ۴ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتکه بررسی ها در سطح ۳۹ درصد اطمینان نشان داد که تمامی فرضیات فرعی تحقیق مورد تایید قرار گرفت و در خصوص فرضیه اصلی این نتیجه بدست آمد که بین هوش سازمانی و به اشتراک گذاری دانش کارکنان دادگستری های استان گلستان رابطه معنادار وجود دارد.