سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حجت اله داره – کارشناسی ارشد مدیریت،علی آباد کتول
علی کاملی – کارشناسی ارشد مدیریت،علی آباد کتول
مینا خاکستری – کارشناسی مدیریت ، دانشگاه زاهدان

چکیده:
پژوهش حاضربرگرفته ازیک کارپژوهشی درخصوص عوامل موثر بربهره وری اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی میباشد . ابتدا به مشکل سازمان های امروزی و به ویژه اداره مورد مطالعه پرداخته ، سپس به اهمیت و ضرورت چنینتحقیقاتی می پردازد که میتواند مدیران را در خصوص توجه به عواملی که بهره وری سازمان را ارتقا می بخشند ، جلب نماید . آنگاه مدل تحلیلی که با استفاده از تحقیق بروکس و مایانافاخو می باشد وچارچوب نظری تحقیق که تایید تاثیرمتغیرهای هوش هیجانی ، سرمایه اجتماعی و توسعه منابع انسانی بر بهره وری است را ارائه میدهد . در اینتحقیق با توزیع وجمع آوری پرسشنامه وتجزیه و تحلیل آماری تاثیر متغیرهای سه گانه فوق بربهره وری تایید شد . جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری آن ۱۲۰ نفربوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از دو پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی و توسعه منابع انسانی استاندارد شده بار اون و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی استفاده شده و در ادارهامور مالیاتی خراسان شمالی مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت ارزیابی و بررسی فرضیه تحقیق که شامل یک فرضیه اصلیو شش فرضیه فرعی است، در آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصدها، میانگینها و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه رگرسیون و همچنین آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضهای تحقیق استفاده شد . ضمناً برای انجام محاسبات از بسته نرم افزاری Ver 1.60 SPSS /pc استفاده شده است