سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
بهنام طالبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
امیر همتی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی –دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تبریز)نویسنده مسئول)
یوسف حاجی نظری – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی –دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تبریز

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی در عملکرد آموزشی دانش آموزان پایه هفتم منطقه انزل در سال تحصیلی94-93 می باشد . روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود به این صورت که پرسشنامه در اختیار دانش آموزان قرار گرفته شامل 15 سئوال در زمینه هوش هیجانی طراحی شده است و شکل درجه بندی شده بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده و نمره گذاری از 1 تا 5 انجام گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش 300 نفر از بین دانش آموزان پایه هفتم منطقه انزل در سال تحصیلی 94-93 بود که از بین آنها 169 را به صورت تصادفی انتخاب گردید می باشد. تجزیه تحلیل فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و عملکرد آموزشی، هوش هیجانی و موفقیت های تحصیلی ، هوش هیجانی و میانگین نمرات دو ماهه دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد همچنین تفاوت معنی داری بین هوش هیجانی بالا و عملکرد آموزشی با هوش هیجانی پایین و عملکرد آموزشی وجود دارد