سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
افشین ایمانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سیدمحسن دانش پژوه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:
از آنجائیکه نیروی انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند در یادگیری سازمانی در نظر گرفته شده و پرورش قابلیت های عاطفیآنها خیلی مهم است، یکی از قابلیت های مهم در این رابطه هوش هیجانی است. این پژوهش با هدف تاثیر هوش هیجانی برشفافیت آرمانی به عنوان یکی از مولفه های سازمان یادگیرنده در شرکت پایانه های نفتی ایران بررسی شده است. جامعه آماریاین پروژه شامل تمامی مدیران و کارشناسان با مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا در شرکت پایانه های نفتی ایران می باشد.حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۱۵۸ نفر تعیین گردیده است. اطریق نتایج حاصل از این پژوهش کارشناسان صنعتنفت(پایانه های نفتی ایران) و هر سازمانی که در اندیشه ی نائل شدن به سازمانی یادگیرنده هستندبه درک بهتری از فرایندتغییر و یادگیری نائل می شوند واز طریق توانایی نظارت و هدایت احساسات خود را برای پذیرش تغییر فراهم می کنند،همچنین با بهبود بخشیدن به توانایی های هوش هیجانی خود به بهبود کارایی صنعت نفت(پایانه های نفتی ایران) کمک کرده وکار را از فضایی خشک و رسمی به فضایی خلاقانه و نوآور تبدیل می کنند. از طرف دیگر نتایج این پژوهش می تواند رهنمودهایی به مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد تا از طریق توجه به توانایی های هیجانی و عاطفی افراد بهاستخدام و انتصاب افرادی در جایگاههای سازمانی بپردازند، که قابلیت بیشتری برای سوق دادن صنعت نفت به سازمانی یادگیرنده دارند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون بیانگر این امر است که هوش هیجانی بر مولفه های سازمان یادگیرندهدر شرکت پایانه های نفتی ایران رابطه مستقیم و معنی داری دارد.