سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام شهائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
مهدی سبحانی نژاد – استاد یار دانشگاه شاهد

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران سازمانهای صنعتی استان اصفهان با سبک رهبری آنها پرداخته است . روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز شامل کلیه مدیران سازمان های صنعتی استان اصفهان در سال ۱۳۸۴ به همراه کارکنان سازمانهای آنها بوده است . به منظور نمونه گیری ، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه ، تعداد ۴۳ نفر از مدیران شرکت های صنعتی اصفهان از جمله ؛ ذوب آهن ، فولاد مبارکه ، سیمان سپاهان ، نسوز آذر و … به همراه ۱۲۹ نفر از کارکنان آنان با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند . ابزارهای اندازه گیری داده ها ، دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی (۱۹۹۰) و پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری با استفاده از مقیاس خود اظهاری سنجش رهبری MLQ آلیو و همکاران (۱۹۹۵) (تحولی ، تبادلی و عدم مداخله گر) بود که روایی آن با بهره گیری از نظرات متخصصان و پایایی آن نیز طی مطالعه مقدماتی و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ، برابر با ۸۳% بوده است . پس از گردآوری داده ها ، به منظور تجزیه و تحلیل آماری آنها از روشهای آماری توصیفی و آزمونهای استنباطی چون؛((r)) ضریب همبستگی پیرسون و ((zفیشر)) استفاده شده است . رویهم رفته ، نتایج پژوهش نشان داد همبستگی مثبت و معناداری را بین هوش هیجانی با سبک رهبری تحولی و تا حدودی با سبک رهبری تبادلی دارد اما این رابطه در زمینه سبک رهبری عدم مداخله گر وجود ندارد.