سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسین علیپور – دکترای مهندسی صنایع، گروه مدیریت و کامپیوتر خلخال، اردبیل، ایران
میترا معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران

چکیده:
هرچه زمان به جلوتر میرود باتوجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای جدید سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها مشکل تر میشود. هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با توانمندسازی نیروی انسانی میباشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منطقه ویژه اقتصادی کشت و صنعت مغان میباشد. که براساس فرمول کوکران ۲۴۹ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های مربوط از پرسشنامه توانمند سازی اسپیتزرو پرسشنامه چابکی سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی رابطه وجود دارد و هوش و چابکی سازمانی قادر به پیش بینی توانمندسازی نیروی انسانی میباشد.