سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

حدود ۷۰ درصـد کشـور ایـران را منـاطق خشـک و بیابـانی تشـکیل میدهد . خاکها در شرایط محیطی حاکم بر این مناطق شده، با وجـود مواد کانی مناسب، به دلیل عدم تکامل و نبود مـواد آلـی، فقیـر بـاقی میمانند . در چنین محیطی اراضی بیشتر از نوع ماسه ای، رسی، گچـی و نمکی می باشد . پوشش گیاهی موجـود نیـز بـا ایـن گونـه اراضـی و همچنین با آب و هوای این محیط، سازگاری یافته و تیپ های گیـاهی از انواع گونه های خشکی پسـند، شـور پسـند، گـچ دوسـت و صـخره دوست می باشد .