سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیدمرتضی عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه آزاد رودهن
ابراهیم رنگرز – مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئینزهرا
محمود صوفی نژاد – کارشناس ارشد تربیت بدنی، اداره آموزش و پرورش سمنان
موسی احمدی – کارشناس ارشد جمعیت شناسی، رییس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان دماوند

چکیده:
ورزش گروهی و همگانی در کشور ما از پیشینه چندین هزار ساله برخوردار است. بازی ها وورزش های گروهی سنتی دارای کارکرد آموزشی، اقتصادی و تربیتی بوده و امروزه نیز می تواند عامل مؤثری در فرآیند جامعهپذیری و درونی کردن هنجارهای اجتماعی، کمک به رشد اقتصادی، انسجام وهمبستگی اجتماعی، کمک در دستیابی به اهداف انسانی از طریق راههای پذیرفته شده اجتماعی به شمارآید. امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده است و گروه زیادی بهاشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای و گروهی ورزشکار آماتور هستند.گروهی طرفدار و علاقهمند به ورزش و دیدن برنامهها، مسابقات و نمایشهای ورزشی بوده و عدهای نیز ازراه ورزش، امور زندگی خویش را میگذرانند. خلاصه اینکه، ورزش یکی از اموری است که در جهان بهصورت جدی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد. در کل اهمیت سلامتی و توانمندیجسمانی بر کسی پوشیده نیست، به طوری که پیامبر گرامی اسلام صلی علیه و اله درباره حق بدن برانسان میفرمایند: پروردگارت بر تو حقی دارد، و بدنت بر تو حقی دارد، و خانوادهات نیز بر تو حقی دارد.آنچه در این حدیث ارزنده قابل توجه است، این است که پیامبر بزرگوار اسلام، تا بدان پایه برای جسم وبدن ارزش و اهمیت قایل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار آن هم بلافاصله بعد از آن و در کنارحق خانواده و حتی قبل از آن ذکر میفرماید( 9). تحقیقات زیادی در خصوص اهمیت ورزش و نقش آندر توسعه اقتصاد جوامع انجام گردیده است. در این زمینه تحقیقی که توسط فلیپ هان( 2005 ) درخصوص ارزیابی سهم ورزش در اقتصاد انجام شد مشخص گردید ورزش همواره بخش مهمی از جامعهبوده و به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به بخش مهم اقتصاد میباشد. در نتیجه تعیین تأثیراقتصادی وقایع ورزشی به مرکز توجه بعضی گروه ها از جمله سیاست گذاران و مسئولین ورزشی تبدیلشده است. در این تحقیق فرایندهای ثابت اندازهگیری تأثیرات اقتصادی از دیدگاه طبیعت اطلاعات موردنیاز سیاست گذاران مورد ارزیابی قرار میگیرد. چنین به نظر میرسد که روشهای سنتی اندازه گیریتأثیرات اقتصادی وقایع ورزشی از لحاظ مفهومی ناقص هستند و در نتیجه باعث گمراهی میشوند. یکسری از اندازه گیریهای جایگزین معرفی میشوند. این اندازهگیریها بیشتر بر اطلاعات مورد نیاز وهمچنین بر اصول رفاه اقتصادی تأکید دارند تا بر آنچه هم اکنون به طور گستردهای مورد استفاده قرارمیگیرد( 12 ). همچنین تحقیقی توسط اکبر آفرینش خاکی و همکاران( 1384 )، در خصوص بررسیروش های توسعه ورزش همگانی در کشور بر روی چهار گروه اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران ومسئولین تربیت بدنی انجام گردید متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل نقش رسانههای گروهی،تبلیغات، سطح تحصیلات، اماکن و تأسیسات ورزشی، مسابقات، اوقات فراغت، سرمایه گذاری بخشخصوصی، وسایل حمل و نقل عمومی، بودجه ورزشی، وضعیت اقتصادی، وضعیت خانواده، نیروی انسانیمتخصص و مسابقات بود. یافته های تحقیق نشان داد: