سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
محمد بهروز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه
علیرضا مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

چکیده:
بورس اوراق بهادار تهران بعنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید،فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت هابپردازند. اطلاعات مربوط به جریان های وجوه نقد به همراه اطلاعاتی که قیمت سهام فراهم می آورد می تواند در قضاوتها و تصمیم گیریمنطقی استفاده کنندگان اطلاعات مالی سودمند واقع شود.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که بین پایداری اجزای صورت جریان وجه نقدبا پایداری قیمت آتی سهام چه رابطهای وجود دارد ؟در این تحقیق هریک از اجزای صورت جریان وجه نقداز صورت جریان های نقدی و قیمت سهام نیز از روند معاملات استخراج گردیده ومیزان همبستگی هر یک از اجزای صورت جریان وجه نقد با قیمت آتی سهام مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به محدودیت هایموجود و متغیرهای مورد نیاز از اطلاعات مالی ۷۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه جامعه آماری تحقیقطی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی و روش تحقیق از نوع پس رویداری است (از اطلاعاتگذشته استفاده شده است). نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که بین پایداری وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی با پایداری قیمت آتی سهام رابطه معنیداری وجود ندارد، بین پایداری جریان نقدی ناشی ازبازده سرمایه گذاری وسود پرداختی بابت تامین مالی با پایداری قیمت آتی سهام رابطهمعنا دار ومنفی وجود دارد، بین پایداری جریان نقدی مربوط به مالیات عملکرد با پایداری قیمت آتی سهام رابطه معنادار ومثبت وجود ندارد،بین پایداری جریان نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری با پایداری قیمت آتی سهام رابطه معناداری وجود ندارد،.بین پایداری جریاننقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی با پایداری قیمت آتی سهام رایطه معنادار ومنفی وجود دارد.