سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن نورعلی زاده – مهندسین مشاور ساز آب پردازان

چکیده:

مدیریت حوزه های ابخیزو کنترل منابع طبیعی در حال حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار می با شد و مشکلات ناشی از عدم حفاظت و کنترل منابع طبیعی از قبیل خسارتهای ناشی از سیلاب و فرسایش و مسائل اقتصادی در کشور باعث گردیده مسئولین امر توجه بیشتری به انجام مطالعات ابخیزداری داشته باشند در طرحهای ابخیزداری معمولا پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرارمیگیرند که شناخت رابطه بین این پارامترها جهت برنامه ریزی و تعیین سیاستهای کلی منطقه الزامی است دراینمطالعه سعی شده است که روابط بین سه پارامتر اصلی درمطالعات ابخیزداری شامل ژئومورفولوژی شبکه هیدروگرافی و فرسایش به صورت کیفی و کمی شناخته شده و بعنوان یک روش مناسب در مناطق مشابه با حوزه مورد مطالعه استفاده گردد. دراین بررسی حوزه مورد مطالعه از نظر فیزیوگرافی و توپوگرافی اب و هوا هیدرولوژی زمین شناسی ژئومورفولوژی خاک پوشش گیاهی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج حاصل از انها جهت مطالعه فرسایش استفاده گردیده و سپس با بررسی شبکه هیدروگرافی درهریک از رخساره های ژئومرفولوژی روابط موجود تعیین گردیده است.