سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حشمت ا… آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی
جمال قدوسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

از جمله معضلات مهم درحوضه های آبخیز مسئله فرسایش و تلفات خاک است. کاربریهای مختلف اراض مقادیر مختلف فرسایش را ایجاد میکنند. هدف این تحقیق مقایسه میزان فرسایش درکاربریهای مختلف در شیبهای متفاوت است. محل اجرای طرح، ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندسی یونسی (خسبیجان) انتخاب شد. در محل چهار قطعه زمین با شیبهای ۹، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد مشخص و انتخاب شد. در هر شیب سه کاربری مرتع، زراعت وشخمرها شده با سه تکرار در پلاتهایی به ابعاد ۲۲/۱ مترطول در ۱/۸ متر عرض به اجرا درآمد. بعد از هر بارندگی که توانایی ایجاد فرسایش را داشته است رواناب حاوی رسوب جمع آوری شد. میزان رسوب درآزمایشگاه اندازه گیری گردید. درزمان اجرای طرح جمعا ۲۳ رویداد منجر به تولید رواناب و رسوب رخ داد تحیل داده های بدست آمده نتتایج نشان داد که در هر شیب، کاربری مرتع کمترین فرسایش، کاربری شخم رها شده بیشترین فرسایش کاربری زراعت حد واسط فرسایش را به خود اختصاص داده اند.