سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد جواد قانعی بافقی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

کنترل فرسایش بادی نیاز به تعیین فاکتورهای محیطی مختلف از جمله تعیین جهت باد غالب و بخصوص بادهای فرساینده و سرعت آن در محیط تشخیص محیط برداشت، حمل و رسوبگذاری تعیین سرعت استانه فرسایش دارد که دراین میان مشخص کردن جهت باد فرساینده غالب به منظور تعیین جهت قطاع برداشت و مشخص کردن محل مناسب برای اقدامات کنترلی از ضرورت خاصی برخوردار است دراین میان تعیین بادهای فرساینده در هر منطقه از یک طرف نیاز به امارهای هواشناسی و از طرف دیگر تعیین سرعت استانه فرسایش وضعیت پوشش گیاهی و پوشش سنگی منطقه دارد در مقاله حاضر سعی شده با بررسی وضعیت گرانولومتری دانه های ماسه در نقاط مختلف تپه های ماسه ای ارگ جنوب بافق جهت بادهای غالب و فرساینده منطقه تعیین گردد. این جهات با امار هواشناسی واشکال تپه های ماسه ای که موید جهت باد است مقایسه گردید.