سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مظفر شریف زاده – مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین باورهای هوشی با هوش های چندگانه دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان نقده می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر پایه چهارم متوسطه شهرستان نقده می باشند که تعداد آنها ۳۱۶ نفر می باشد و حجم نمونه نیز باتوجه به جدول مورگان ۹۴ نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای است روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است و جهت اندازه گیری باورهای هوشی از پرسشنامه ی ۱۴ گریه ای سنجش باورهای هوشی براساس طیف لیکرت به صورت ۵ گزینه ای از کتاب مقیاس های اندازه گیری در روانشناسی شناختی عبدالله زاده، زارع، ۱۳۹۱) اقتباس شده است و جهت اندازه گیری هوشهای چندگانه ۶۴ گریه ی پنج گزینه ای براساس طیف لیکرتکه از کتاب استرنبرگ (۲۰۰۰) ترجمه سعیدی پوراقتباس گردیده است رابطه متغیرها با آزمون آماری رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت نتایج باتوجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین باورهای هوشی و هوش های چندگانه گاردنر رابطه معنی داری وجود دارد.