سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ربابه سیفی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد انگوت، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی ، ایران
رامین موسوی محمدرضا لو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران

چکیده:
پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی بوده که در طبقه بندی موضوعی در حوزه رفتار سازمانی قرار گرفته و با روش توصیفی – پیمایشی به منظور بررسی رابطه بین برخی ویژگی های فردی – شغلی و تعهد سازمانی با بهره وری کارکنان سازمان ، صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل صورت گرفته است. بدین منظور باتوجه به حجم بالای جامعه آماری، نمونه گیری صورت گرفته و تعداد ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی های فردی – شغلی تعهد سازمانی و بهره وری کارکنان پاسخ دادند پس از جمع آوری داده ها از روش های آمار توصیفی، و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش بین تعهد سازمانی و بهره وری کارکنان (P,0/05) رابطه مثبت معناداری وجود دارد همچنین بین جنسیت، پست سازمانی سابقه خدمت، وضعیت سنی و وضعیت استخدامی با بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین تحصیلات و بهره وری این رابطه مشاهده نشد. همچنین بین پست سازمانی و تعهد کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد اما بین جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت، وضعیت سنی، و وضعیت استخدامی با تعهد کارکنان این رابطه مشاهده نشد.