سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا صارمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی دانشگاه آزادواحدمشهد
محمدرضا ذبیحی – دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد

چکیده:
این مقاله به بررسی رابطه ی بین میزان پاداش به کارکنان و خلاقیت آنان می پردازد وازنوع مروری است هدف این تحقیق بررسی این مساله است که چگونه پاداشها میتوانند برعملکرد افراد تاثیر بگذارند و باعث بروز رفتارهای خلاق درکارکنان شود امروزه باتوه به دگرگونی های صورت گرفته درسازمانها و محیط آنها اهمیت منابع انسانی افزایش یافته است یکی ازمسائل مطرح دراین زمینه خلاقیت کارکنان می باشد که برخی ازاندیشمندان ازاجبار سازمانها برای افزایش خلاقیت کارکنان خود بحث می کنند سازمان ها برای قا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکاراندیشه ها نظرات تازه و نوهستندتابتوانند پویایی خود راتضمین کنند و گرنه رو به زوال و نابودی هستند نتایج این بررسی نشان میدهد که تعین اهداف روشن وصریح درمورد فعالیت های خلاق و ایجادسیستم پاداش دهی و تشویق افراد نواوردراین زمینه کارسازوموثرند