سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شاهرخ شهریور – بخش علوم کامپیوتر دانشگاه ولی عصر رفسنجان
شعبان الهی – گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدحمید خدادادحسینی – گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

ظهور فناوری های اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوری های ارتباطات از راه دور شرکتها، افراد و سازمان ها را قادر می سازد تا به کسب و کار و تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند. کسب و کار الکترونیکی، فرصتهایی را فراهم می کند تا علاوه بر منابع داخل سازمان ، منابع و مهارتهای بیرون سازمان نیز در دسترس قرا رگیرند هدف این پژوهش این است که با دیدگاه مبتنی بر منبع رابطه ی قابلیتهای فناروی اطلاعات و موفقیت کسب و کار الکترونیکی را مورد بررسی قرار دهد بدین منظور ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و قابلیتهای فناوری اطلاعات از نظر گزینه های دیجیتالی شناسایی گردید و همچنین متغیرهای مربوط به موفقیت کسب و کار الکترونیکی انتخاب شدند. در ادامه مدل پژوهش تدوین گردید سپس با توجه به ادبیات حاصل، منابع مختلف و کارهای انجام شده در زمینه های مشابه، ابزارهای گردآوری داده ها برای آزمون مدل تنظیم شدند. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها، مدل نهایی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات از نظر گزینه های دیجیتالی بر موفقیت کسب و کارهای ا لکترونیکی ارائه گردید.