سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
زمان شاهمحمدی – اساتید گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
پیمان افراسیاب – اساتید گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

این تحقیق در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آبشویی ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ سانتیمتر آب و تیمار( شاهد بدون آبشویی) در چهار تکرار انجام شد. آزمایشهای آبشویی با کاربرد کل عمق آب آبشویی(cm100) و در چهار تناوب هر بارcm25 و در شانزده کرت به ابعاد ۱×۱ مترمربع انجام شد. این پژوهش به منظور واسنجی مدلهای تجربی آبشویی ریو (۱۹۵۷ )، پذیرا و کشاورز (۱۹۹۸ ) و دیلمان (۱۹۶۳ )- که هر کدام از آنها از یک شکل خاص ریاضی پیروی میکند- انجام شد تا بهترین مدل تجربی که بالاترین ضریب همبستگی را با دادههای به دست آمده از آزمون مزرعهای دارد معرفی شود. نتایج تجزیه خاک نشان داد که کلاس خاک از ۲A3S در قبل از آزمایش به کلاس ۱A2S پس از کاربرد یک متر عمق آب آبشویی تقلیل یافته است، نتایج واسنجی مدلهای تجربی آبشویی نشان داد که مدل تجربی ریو (۱۹۵۷) برازش بهتری را به رقمهای شوریزدایی خاک در مقایسه با دو مدل دیگر داشته است. همچنین منحنی شوریزدایی برازش داده شده به نتایج حاصل از آزمون مزرعه ای که دارای بالاترین ضریب همبستگی با رقمهای مشاهدهای بود، از شکل تابع ریاضی معکوس پیروی کرد.